formulář ke stažení zde: 

FormularProUplatneniReklamace_PexesoTrochuJinak

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Internetový obchod: www.pexesotrochujinak.cz
Společnost: REVO 92, s.r.o.
Se sídlem: Klatovská 505, 340 22 Nýrsko
IČ/DIČ: 26336871/CZ26336871
E-mailová adresa: obchod@revo92.cz
Telefonní číslo: +420 603 762 144

Spotřebitel
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon:
Můj e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

Dne ……………………… jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ):
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1. Datum objednání:
2. Datum obdržení:
3. Číslo objednávky:
4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem -……………………………………………………… a budou navráceny zpět způsobem-……………………………………………………. V případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu:
5. Jméno a příjmení spotřebitele:
6. Adresa spotřebitele:
7. Email:
8. Telefon:

V ……………………………………, Dne …………………………………………

______________________________________ (podpis)
Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. ………………………………

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.